Bepalings en voorwaardes van EITCA Akademie

I. Algemene bepalings

§1

Die volgende bepalings en voorwaardes (hierna die T&C genoem) omskryf die formele regulasies rakende die organisasie van die EITCA Academy - 'n implementering van die European Information Technologies Certification EITC en die European Information Technologies Certification Academy EITCA-programme, hierna die EITC/EITCA-programme, onderskeidelik - insluitend gedetailleerde bepalings en voorwaardes van deelname, betaling en die regte en verpligtinge van die deelnemer aan die EITC/EITCA Academy Certification-program (hierna die deelnemer genoem).

II. Organisasie van die EITCA Akademie

§2

EITCA Akademie word georganiseer en geïmplementeer deur die European Information Technologies Certification Institute (EITCI Institute), wat bedryf word onder die wettige vorm van 'n nie-winsgewende ASBL (Association Sans But Lucratif, dit wil sê Association Without Profit Purpose) in België geregistreer. Die EITCI-instituut is in 2008 gestig in ooreenstemming met die bepalings van die titel III van die Belgiese reg, wat die regspersoonlikheid verleen aan verenigings sonder winsoogmerk en openbare diensinstellings. Die Instituut het sy geregistreerde hoofkantoor in België, te Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brussel. EITCA Akademie word geïmplementeer in ooreenstemming met die metodologiese, tegniese en programriglyne van die EITCI Instituut, wat ook dien as 'n sertifiseringsliggaam vir die EITC/EITCA-programme binne die EITCA Akademie.

§3

Die organisatoriese toesig oor die implementering van die EITCA Akademie word deur die Direkteur van die EITCA Akademie uitgeoefen.

§4

EITCI Instituut is verantwoordelik vir die implementering van die didaktiese en eksamenprosesse in ooreenstemming met die sertifiseringsraamwerke, die bestuur van die EITCA Akademiesekretarekantoor en die administrasie van die IT-stelsels vir e-leer en eksterne eksamens. EITCA Akademiesekretariskantoor word direk toesig gehou deur die Direkteur van die EITCA Akademie. Die direkteur van die EITCA Akademie word ook toesig gehou oor alle streeks- en nasionale uitgawes van die EITCA Akademie.

§5

1. Die inhoudelike toesig oor die implementering van die EITCA Akademie word uitgeoefen deur die relevante EITCI Instituut se didaktiese spanne en vennote (insluitend die lede van die EITCI Instituut, sowel as kundige of didaktiese personeel van vennootskappe en universiteite) wat toesig het oor individuele programme. gebiede.
2. Eksterne toesig oor die implementeringskwaliteit van die EITCA Akademie en die nakoming daarvan aan die EITC/EITCA-programme word uitgeoefen deur die programkomitee van die EITCI Instituut, wat die program en inhoudelike inhoud van die EITC/EITCA-sertifisering definieer en goedkeur, sowel as die riglyne vir die leerplanne en eksamens.

III. Opvoedkundige proses

§6

EITCA Akademie word aangebied in die vorm van 'n nie-stilstaande, afgeleë didaktiese en eksamenproses binne die toegewyde e-leer- en sertifiseringsplatforms, in ooreenstemming met die riglyne van die EITC/EITCA-program. Beide die didaktiese proses en eksamens word volledig via die internet afgelê.

§7

EITCA Akademie maak voorsiening vir deelname aan beide individuele EITC-sertifiseringsprogramme (hierna die EITC-programme genoem), sowel as aan saamgestelde EITC-sertifiseringsprogramme van EITCA Akademies, wat bestaan ​​uit vooraf gedefinieerde aktueel relevante stelle van die EITC-programme wat die bestek van 'n spesifieke EITCA dek Akademie-program.

§8

Die gedetailleerde inligtings- en kurrikulum, inhoudsbesteding van die EITC- en EITCA Akademieprogramme word op die webwerwe van EITCI Institute en EITCA Academy gepubliseer en kan onderhewig wees aan veranderinge ten einde voortdurende verbeterings in die gehalte van onderwys te weerspieël en huidige aanpassings aan die veranderinge te gee van die EITC/EITCA-programriglyne wat deur die EITCI Instituut ingestel is as gevolg van voortgesette ontwikkeling van inligtingstegnologieë en ooreenstemmende sertifiseringskurrikulums.

§9

Die didaktiese proses word aanlyn op die e-leerplatform uitgevoer, as 'n asynchrone prosedure wat vir elke deelnemer gepersonaliseer word, wat op enige tydstip van die kalenderjaar inskryf, en 'n gepersonaliseerde, buigsame skedulering van leer aangepas is aan die vereistes en vermoëns van die deelnemer.

§10

Die didaktiese proses binne elk van die EITC-programme word in die vorm van aanlynlesings, oefeninge en laboratoriumlesse uitgevoer binne die omvang wat deur die program se leergang bepaal word.

§11

As deel van die didaktiese proses van die EITCA Akademie het die deelnemer toegang tot aanlyn-didaktiese konsultasies binne die bestek van die kurrikulum. Die konsultasies word op 'n afstand deur relevante kundiges en opvoeders uitgevoer.

§12

1. Die voltooiing van elk van die EITC-programme word bepaal deur die finale eksamen suksesvol te slaag op die minimum vlak wat op 60% gespesifiseer is, in ooreenstemming met die EITC-program en die riglyne van die EITCI-instituut. Die eindeksamen vir elk van die EITC-programme bestaan ​​uit 'n afstand-keurige meervoudige keuringstoets wat volledig aanlyn op die sertifiseringsplatform afgeneem word.
2. Die voltooiing van die EITCA Akademie-program word bepaal deur al die EITC-programme wat die betrokke EITCA Akademie uitmaak, suksesvol te voltooi.

§13

Die omvang van die kennis en vaardighede wat nodig is om die finale eksamen vir elk van die EITC-programme te slaag, stem ooreen met die inhoudelike inhoud van die ooreenstemmende leerplan en word gedefinieer deur die didaktiese span wat toesig het oor 'n spesifieke EITC-program, in ooreenstemming met die programriglyne van die EITCI-instituut. en in oorleg met die direkteur van die EITCA Akademie.

§14

1. In geval van 'n mislukking van die slaag van 'n minimum EITC-program se eindeksamen, word die deelnemer toegelaat om die mislukte eksamen kosteloos weer te neem.
2. As die tweede poging om 'n finale eksamen te slaag, ook 'n mislukking tot gevolg het, kan die Deelnemer die daaropvolgende pogings onderneem na die diskresie van 'n individuele besluit van die direkteur van die EITCA Akademie. EITCI Instituut behou die reg voor om die Deelnemer te hef vir elke addisionele benadering tot die eksamen (verder as die tweede poging) in ooreenstemming met die huidige regulasies, maar in die geval van 'n positiewe besluit van die Direkteur van die EITCA Akademie is dit moontlik om die Deelnemer vry te stel van ekstra koste vir oortollige eksamengeleenthede.
3. Die deelnemers is ook geregtig op 'n gratis gratis addisionele benadering tot die EITC-program se eindeksamen indien hulle nie tevrede is met die behaalde punt nie, mits die eksamen reeds in die eerste poging geslaag is. In so 'n geval word die hoër van beide resultate in ag geneem.

§15

Nadat die EITC-program of die EITCA Akademie suksesvol voltooi is (afhangend van die deelname-variant) en aan die formele vereistes van die voltooiing van die EITC/EITCA-program voldoen, verkry die deelnemer die volgende dokumente:
- EITC-sertifikaat indien die deelnemer slegs vir die ooreenstemmende EITC-program ingeskryf is, digitaal uitgereik deur die EITCI-instituut in Brussel (saam met aanvullende dokumentasie).
- EITCA-sertifikaat tesame met alle ingeslote EITC-sertifikate vir ingeval die deelnemer ingeskryf is vir die EITCA Academy-program, digitaal uitgereik deur die EITCI-instituut in Brussel (saam met aanvullende dokumentasie).
Aanlyn-validering en verifikasie van die uitgereikte EITC/EITCA-sertifikate word in §27 verwys.

IV. Inskrywings- en betalingsreëls

§16

Registrasie vir die EITCA Akademie-deelname word deurlopend gedoen. Vanweë die asinchroniese en verpersoonlikte aard van gebruikte e-leerplatforms, kan registrasie vir die programme te eniger tyd van die kalenderjaar gedoen word.

§17

1. Inskrywings vir EITC/EITCA Akademiesertifiseringsprogramme word uitgevoer deur 'n elektroniese registrasie op die EITCA Akademie-webwerf uit te voer en die betaling van die deelnamegeld vir die geselekteerde EITC- of EITCA Akademieprogramme te bepaal.
2. Die oorblywende deelnemer se persoonlike data, insluitend identifikasie-, adres- en faktuurgegewens, wat benodig word vir die sertifiseringsproses, moet op 'n later stadium van die finalisering van die inskrywing (tydens die regulering van fooi-betalings) verskaf word.
3. Tydens die registrasie waarna in paragraaf 1 verwys word, sowel as die afhandeling van inskrywings deur die in paragraaf 2 bedoelde sertifiseringsprogram, moet die deelnemer hul ware persoonlike en faktureringsdata voorsien.

§18

Die fooie vir deelname aan die EITC/EITCA-programme word op die EITCA Akademie-webwerwe gepubliseer.

§19

1. Die volgende betaalmetodes word aanvaar:
a) Aanlynbetalings, deur samewerkende verskaffers van aanlynbetalingsdienste (insluitend krediet-/debietkaarte, e-beursies en ander geselekteerde wêreldwye en plaaslike elektroniese betaalmetodes, onderhewig aan die huidige beskikbaarheid deur die verskaffer en streek).
b) Bankoorplasing na die bankrekening van EITCI Institute, soos gepubliseer op die EITCA Akademie-webwerwe.
2. In die geval waarna verwys word in paragraaf 1, punt a), kan die betaling direk na of met die registrasie deur middel van een van die beskikbare metodes vereffen word. Betalings in hierdie geval word gewoonlik binne 'n paar sekondes vanaf die inwerkingtreding afgehandel.
3. In die geval waarna in paragraaf 1, punt b) verwys word, word die betaling beskou as vereffen nadat die fondse op die bankrekening van die EITCI-instituut ontvang is. Vir die korrekte identifikasie van die betaling is dit noodsaaklik om die volledige naam van die deelnemer en die kode van die gekose EITC/EITCA-programme in die oordragtitel te gee, volgens die gestuurde instruksies.
4. EITCI Instituut behou die reg voor om ander betalingsmetodes bykomend tot die in paragraaf 1 genoem, beskikbaar te stel.
5. Inligting oor alle beskikbare betaalmetodes wat tans beskikbaar is, word op die EITCA Akademie-webwerwe gepubliseer.
6. Die gedetailleerde gebruiksvoorwaardes vir betalingsmetodes wat deur eksterne verskaffers verskaf word, word in die onderskeie bepalings en voorwaardes wat deur hierdie verskaffers verskaf word, gespesifiseer. Skakels na hierdie bepalings en voorwaardes is te vind op die EITCA Akademie webwerf. Die gebruik van hierdie betalingsvorme is die aanvaarding van die bogenoemde bepalings en voorwaardes. EITCI Institute is nie verantwoordelik vir die uitvoering van die betaalproses deur eksterne verskaffers nie.

§20

1. Die betaling is gelykstaande aan die sluiting van 'n ooreenkoms in elektroniese vorm tussen die deelnemer en die EITCI-instituut vir die verskaffing van geselekteerde sertifiseringsdienste/dienste (hierna die deelnemingsooreenkoms genoem) ooreenkomstig die beskrywing van die dienste wat op die EITCA Akademie webwerwe en die bepalings van hierdie T & C, en impliseer die verkryging van EITCA Akademie Deelnemer status.
2. Ingeval die betaling nie deur die Deelnemer self vereffen word nie, of die Deelnemer vrygestel is van die deelnamegeld, word die Deelname-ooreenkoms in elektroniese vorm gesluit op die oomblik wanneer die Deelnemer die betrokke Sertifiseringsprogramme met die kwytskelding van gelde bestel.
3. Die sluiting van die deelname-ooreenkoms kan ook op 'n ander manier geskied (met inbegrip van die skryf van 'n vorm), indien die EITCI-instituut sodanige moontlikheid bied, of met die instemming van die partye.
4. Die EITCI-instituut bied volgens sy beleid subsidies wat in die EITC/EITCA-sertifiseringsprogramme met volle fooi-vrystelling verleen word aan gestremde persone, voorskoolse jeugdiges en mense met 'n lae sosio-ekonomiese status in 'n aantal lae ontwikkelde lande (insluitend Sirië , Palestynse gebied, Haïti, Jemen, Gambië, Malawi, Burundi, Kongo, Uganda, Ethiopië, Tanzanië, Mosambiek). Daarbenewens kan EITCI Instituut bevorderingsubsidies bied vir óf EITC óf EITCA Akademiesertifisering wat verleen word vir gedeeltelike verlagings. In die eersgenoemde geval word die vrystelling van die gesubsidieerde fooie vrygestel op grond van 'n verklaring van die deelnemer-status wat gevolg kan word deur 'n verifikasie van bewysstukke deur EITCI Institute. In laasgenoemde geval word die gesubsidieerde vermindering van gedeeltelike gelde bevorder deur die verspreiding van EITCI-subsidie-e-kodes wat geregtig is op die toepaslike verlaging van gelde by die EITC/EITCA-sertifiseringsorder, wat geldig is vir al die deelnemers wêreldwyd. Die voorsiening van die subsidies deur EITCI Instituut toegestaan ​​in die ooreenstemmende verlaging van sertifiseringsgelde is uitsluitlik na goeddunke van die EITCI Instituut en word beperk deur die operasionele kapasiteit daarvan. EITCI Instituut behou die reg voor om die gesubsidieerde implementering van gesubsidieerde prosedures te beperk of op te skort.

§21

1. Volledige toegang tot die gekoopte EITCA Akademies/EITC-kursusse op die e-leerplatform word geaktiveer nadat die betaling afgehandel is (na die sluiting van die Deelname-ooreenkoms).
2. Die eerste deelnemer deur die Deelnemer aan te meld by die geordende EITCA Akademie/EITC-program op die e-leerplatform word beskou as 'n aanvang van die werklike verskaffing van die diens.

§22

As die koper en die Deelnemer verskillende partye is, of die koper 'n onderneming of 'n instelling is, moet voldoende kopergegewens vir die faktuur verskaf word in die afdeling vir faktureringsinligting op die bestelvorm.

V. Regte en verpligtinge van die Deelnemer en die reëls van deelname

§23

Deelnemer is geregtig op:
1. Verkry toegang tot die gekoopte EITC/EITCA-sertifiseringsprogramme op die e-leerplatforms van EITCA Academy.
2. Verkry toegang tot die betrokke sertifiseringskurrikulum wat in die program beskryf word en neem deel aan die eindeksamens.
3. Gebruik die rekenaarsagteware wat deur derdepartye verskaf word, wat aangewys is vir die opsionele oefeninge (laboratoriums) en hands-ons, in die bestek wat deur toepaslike leerplanne gedefinieer word. Alle EITC-sertifiseringsprogramme is so omskryf in hul leerplanne dat dit verseker dat daar toegang is tot die eksterne sagteware wat optiese praktyk met betrekking tot die sertifiseringsprogram moontlik maak. Hierdie toegang behels óf betaal deur die deelnemer óf gratis, maar tydsbeperkende proefweergawes van kommersiële sagteware of tydsbeperkte gratis open-source sagteware. Die gebruik van die eksterne sagteware is nie nodig om enige van die betrokke EITC-sertifiseringsprogramme te voltooi nie. Al die EITCA Akademie-plaasvervangende EITC-sertifiseringsprogramme is bedoel om volledig afgehandel te word, gebaseer op die omvang van die kennis wat in die betrokke kurrikulum omskryf word en waarna verwys word in die didaktiese materiaal. Die rol van die eksterne sagteware is net in die opsionele ontwikkeling van die deelnemer se praktyk wat bereik kan word met die gebruik van die betaalde kommersiële weergawes of die tydsbeperkte proefweergawes van die ooreenstemmende sagteware, of in relevante gevalle ook deur die gratis open-source sagteware te gebruik. . Die deelnemer kan kies om addisionele praktyke te ontwikkel met behulp van die toepaslike eksterne sagteware met die oefeninge (laboratoriums) van die ooreenstemmende EITC-sertifiseringsprogram, met verwysing na programure wat moontlik is om te gebruik tydens betaalde kommersiële of tydsbeperkte proefweergawes van die sagteware of in relevante gevalle van die gratis open-source sagteware, maar dit strek verder as die geïmplementeerde sertifiseringsprosedure.
4. Gebruik aanlynkonsultasies rakende die kurrikulum van ingeskrewe kursusse wat aangebied word deur kundige en didaktiese spanne wat toesig oor die betrokke programme het.
5. Ontvang die dokumente waarna in §15 verwys word na die suksesvolle voltooiing van die ingeskrewe EITC/EITCA-sertifiseringsprogramme en die vervulling van die formele voorwaardes soos uiteengesit in hierdie T&C.
6. Neem deel aan spesiale inisiatiewe vir befondsing en subsidies, promosies en kompetisies wat bedoel is vir die deelnemers aan EITC Certifications en deelnemers aan die EITCA Akademieprogramme.

§24

Die deelnemer is verplig om:
1. Los die eksterne eksamens vir alle ingeskrewe sertifiseringsprogramme self op, onderhewig aan boetes bedoel in §31.
2. Voldoen aan ander bepalings van hierdie T&C.

§25

1. Die deelnemer stem in tot die verwerking van hul persoonlike gegewens deur EITCI Instituut, dit wil sê die sertifiseringsowerheid/sertifiseringsliggaam (die European Information Technologies Certification Institute EITCI ASBL geregistreer in Brussel, België) vir die doeleindes van dienslewering, asook die deel van hierdie data met vennote wat betrokke is by die implementering van die EITCA Akademie, binne die omvang wat nodig is vir die implementering van die EITCA Akademie organisasie, opvoedkundige en sertifiseringsprosesse.
2. Die persoonlike inligting waarna in paragraaf 1 verwys word, word beskerm en verwerk in ooreenstemming met die hoë veiligheidstandaarde en in ooreenstemming met toepaslike wette en regulasies, veral met die Algemene Regulasie vir Gegevensbeskerming, dws Verordening (EU) 2016/679 en ooreenstemmende regshandelinge van die Europese Parlement en die Raad oor die beskerming van individue met betrekking tot die verwerking van persoonlike gegewens en die vrye beweging van sodanige gegewens. Alle deelnemers en alle ander individue wie se persoonlike gegewens deur EITCI Institute verwerk word, het die reg om hul data te verander volgens die feitelike vorm, sowel as die verwydering van hul data en die bewerking daarvan. In laasgenoemde geval sal die eis van die EITCI-uitgereikte sertifiseringhouers die eis van die verwydering van persoonlike gegewens tot gevolg hê dat die uitgereikte sertifisering gekanselleer word.
3. Die gedetailleerde inligting rakende die verwerking van persoonlike data en privaatheidskwessies op die webwerwe van die EITCI Instituut, kan gevind word in die privaatheidsbeleide wat op die onderskeie webwerwe gepubliseer word.

§26

1. Die Deelnemer erken dat alle didaktiese materiaal wat aan hulle beskikbaar gestel word as deel van deelname aan die EITCA Akademie uitsluitlik 'n intellektuele eiendom van EITCI Institute of ander relevante entiteite is, en onderhewig is aan wetlike beskerming in ooreenstemming met toepaslike regulasies (insluitend die Intellektuele Eiendom) regshandelinge en die Richtlijn 2001/29/EG van die Europese Parlement en die Raad oor die harmonisering van sekere aspekte van outeursreg en verwante regte in die inligtingsvereniging). Die Deelnemer is geregtig op die gebruik van die materiaal wat aan hom beskikbaar gestel word en die inhoud daarvan (met inbegrip van veral didaktiese materiaal, rekenaarprogrammatuur en eksamensinhoud) uitsluitlik vir die doel van selfstudie, en mag dit nie aan derde partye beskikbaar stel sonder die uitdruklike toestemming van die EITCI Instituut of die onderskeie kopiereghouers.
2. In die geval van die oortreding van die bepalings waarna in paragraaf 1 verwys word, kan EITCI Instituut of die onderskeie kopiereghouers vergoeding van die Deelnemer eis vir enige wesenlike of nie-wesenlike skade wat deur hierdie oortreding veroorsaak word.

§27

1. Die inisiëring van die sertifiseringsprosedure en die verkryging van die Sertifikaat (s) bedoel in §15, paragraaf 2, word onderhewig aan die indiening van 'n toestemming tot die sertifiseringsvoorwaardes en -voorwaardes van die EITCI-instituut (hierna verwys as die sertifiseringsooreenkoms). Die bepalings en voorwaardes van die sertifiseringsooreenkoms is beskikbaar by https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Die Sertifiseringsooreenkoms moet elektronies of skriftelik deur die Deelnemer onderteken word, in welke geval 'n skanderingskopie per e-pos aan die EITCA Akademiesekretariskantoor gestuur moet word. In die geval dat die EITCI-instituut nie die deelnemer se identiteit kan verifieer op grond van die bedrag wat betaal word nie, kan die EITCI-instituut 'n afskrif van die identiteitsdokument van die deelnemer (nasionale ID, paspoort of ander identiteitsdokument soos gespesifiseer in die sertifiseringsooreenkoms) benodig om verifikasie moontlik te maak van die deelnemer se identiteit en egtheid van die gegewens wat in die sertifiseringsooreenkoms verskaf word.
3. Die versending van die dokumente waarna in paragraaf 2 verwys word, moet onmiddellik plaasvind nadat die EITCI Instituut versoek het om die identiteitsverifikasie van die deelnemer te ontvang. EITCI Instituut behou die reg voor om nie sy sertifiserings uit te reik of sy sertifikasies wat reeds in §15 uitgereik is, te kanselleer in die geval dat hy nie die identiteit van die deelnemer kan verifieer of bevind dat die aangebied identiteit van die deelnemer teenfeitlik is nie. In so 'n geval is die deelnemer nie geregtig op enige terugbetaling van die deelnemingsgeld of 'n gedeelte daarvan nie.
4. In die geval dat alle vereiste eksamens deur die Deelnemer geslaag is, het hulle egter nie die dokumente waarna in paragraaf 2 verwys word, afgelewer voor 30 dae na die einde van die gereguleerde maksimum periode van voltooiing van die deelname bedoel in §28 nie, en indien daar kan geen ooreenkoms met die Deelnemer getref word rakende die datum van aflewering van hierdie dokumente nie, behou die EITCI Instituut die reg voor om sy verpligtinge ingevolge die Deelnamebewys as afgehandel te oorweeg, terwyl hy afstand doen van die verpligting om die sertifikaat in §15, paragraaf 2, uit te reik. In so 'n geval is die Deelnemer nie geregtig op die terugbetaling van die deelgeld of die gedeeltes daarvan nie.

§28

1. Die gereguleerde maksimum voltooiingstydperk (maksimum duur van die deelname) is 12 maande vir die volledige EITCA Akademie en 3 maande vir elke individuele EITC-program (vir nie-akademiese deelname), getel vanaf die oomblik van die sluiting van die Deelnamebewys en tot die suksesvolle slaag van alle vereiste eksamens.
2. Op 'n beredeneerde versoek van die Deelnemer kan die in paragraaf 1 vermelde tydsperiode verleng word in oorleg met die direkteur van die EITCA Akademie. EITCI Instituut kan na goeddunke die bogenoemde bepalings onbepaald verleng deur sy onafhanklike beslissing.
3. As die deelnemer die tydsduur wat in paragraaf 1 gespesifiseer word, oorskry en daar nie ooreengekom kan word oor die verlenging van hierdie duur nie, behou EITCI Instituut die reg voor om die Deelname-ooreenkoms te beëindig. In so 'n geval is die Deelnemer nie geregtig op die terugbetaling van die deelgeld of die gedeeltes daarvan nie.

§29

1. Deur die bepalings van verbruikersbeskermingsregulasies (die implementering van die Richtlijn 2011/83/EU van die Europese Parlement en die Raad op Verbruikersregte) uit te brei, word die deelnemer wat 'n verbruiker is (nie van toepassing op ondernemings/instellings sowel as individue wat betrokke is nie) in ekonomiese aktiwiteite wat die aankoop onder hierdie aktiwiteite gedoen het), is dit geregtig om 'n deelnemingsooreenkoms wat op 'n afstand gesluit is, te kanselleer sonder om enige rede binne 30 dae na die sluiting van die Deelnameaftrekking te verstrek, met die volledige terugbetaling. Kansellasie moet 'n vorm van 'n skriftelike verklaring (met verwysing na die onderskeie regsbasis) bevat, wat as 'n afskrif per e-pos aan die EITCA Akademiesekretariskantoor gestuur word.
2. Die kansellasiereg word kwytgeskeld as die werklike sertifisering bedoel in §15 aan die Deelnemer uitgereik is voor die einde van die tydperk van 30 dae bedoel in paragraaf 1.

VI. Finale bepalings

§30

EITCI Instituut kan nie verantwoordelik gehou word vir enige probleme met die implementering van die EITC-sertifiserings- en EITCA Akademieprogramme nie, weens enige redes buite die beheer van die EITCI Instituut (insluitend faktore wat voortspruit uit die optrede van die Deelnemer en derdeparty of die force majeure).

§31

1. In uitsonderlike gevalle, in die geval van ernstige oortreding van die bepalings van hierdie T&C deur die Deelnemer, veral wanneer bevind word dat die Deelnemer nie self die finale eksamen opgelos het nie, of indien die bepalings van hierdie T&C deur die Deelnemer wat lei tot onvermoë om die EITCI Instituut se verpligtinge ingevolge Deelnameakkoord na te kom, behou EITCI Instituut die reg voor om die Deelnameooreenkoms te kanselleer met onmiddellike beëindiging van die diens. In so 'n geval is die deelnemer nie geregtig op enige terugbetaling van die deelnemingsgeld of 'n gedeelte daarvan nie.
2. Boonop word bevind dat die deelnemer nie die finale eksamen (s) deur homself/haarself opgelos het nie, word hierdie feit oorweeg deur die Sertifiseringsowerheid/Sertifiseringsliggaam, wat kan besluit om die Deelnemer permanent uit te sluit van die moontlikheid om deel te neem in die toekoms in enige van sy geakkrediteerde sertifiseringsprogramme sowel as om enige sertifikate wat voorheen aan die Deelnemer uitgereik is, te kanselleer. In so 'n geval is die Deelnemer ook nie geregtig op die terugbetaling van die deelgeld of die gedeeltes daarvan nie.

§32

Die deelnemingsooreenkoms word beskou as vervul na die uitreiking van die dokumente waarna verwys word in §15 aan die deelnemer, of na beëindiging van die deelnemingsooreenkoms, onderhewig aan die bepalings van hierdie voorwaardes en bepalings van die party of onderling. Die deelnemer is egter verplig om al die verpligtinge van hierdie T & C en die Sertifiseringsooreenkoms na te kom terwyl hy sy EITCI Instituut-uitgereikte Sertifisering as geldig hou.

§33

1. Hierdie T&C sowel as enige kwessies wat nie deur hierdie T&C gedek word rakende die verskaffing van dienste deur EITCI Institute nie, word deur die Belgiese wetgewing beheer en is onderhewig aan die uitsluitlike jurisdiksie van die Belgiese howe.
2. Die partye sal poog om, deur onderlinge ooreenkoms, geskille rakende die deelname aan die EITCA Akademie en die nakoming van die bepalings van hierdie T&C op 'n vriendskaplike wyse te besleg. In gebreke van 'n vriendskaplike skikking, word die territoriale jurisdiksie van die geregtelike owerhede wat geskik is vir die hoofkwartier van die EITCI Instituut, aanvaar.

§34

Hierdie bepalings en bepalings is van krag vanaf 1 Julie 2014 en kan onderhewig wees aan opdaterings en wysigings, veral om die kwaliteit van die dienste te verbeter.